• ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
dolecovaci centrum

Telefon: 596 638 804
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Mariánskohorská 31/1328,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Kontaktní osoby

Vedoucí doléčovacího centra: Mgr. Eva Otýpková

Mobil: 724 148 882
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce vedoucí a sociální poradce:Bc. Ladislav Fabián

Mobil: 602 438 631

Sociální poradce: PhDr. Richard Mohyla

Mobil: 775 492 010

 

Doléčovací centrum Renarkon o.p.s. (dále DC Renarkon) je součástí komplexního systému péče o lidi, kteří se potýkají se závislostí (alkoholová, nealkoholová, patologické hráčství) v působnosti nestátní neziskové organizace Renarkon o.p.s.

 

Provozní doba: 

 

Pondělí  8:00 - 20:00
Úterý     8:00 - 20:00
Středa   8:00 - 20:00
Čtvrtek  8:00 - 20:00
Pátek     8:00 - 16:00

 

DC Renarkon nabízí program následné péče a doléčování lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti. Prostřednictvím sociálních služeb chceme našim klientům pomoci překlenout období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené.

Naší snahou je abstinence klientů od závislostí, nepáchání trestné činnosti a snížení zdravotních rizik. Dále pak stabilizace nového životního stylu a podpora v dosažení samostatnosti a nezávislosti na cizí pomoci.

Svou pomoc nabízíme rovněž rodinným příslušníkům a blízkým problémových uživatelů drog.

DSC01368DSC01719

 

 

 

 

 

Cíle služby

a) Poskytovat pomoc a podporu abstinujícím uživatelům při adaptaci do rodinného, pracovního a společenského života.
b) Stabilizace klientova psychického, somatického a sociálního stavu.
c) Poskytování kvalitních a odborných informací klientům a zájemcům o službu.
d) Poskytování pomoci a podpory klientům při hledání, formulování a plnění vlastních cílů.
e) Poskytování pomoci a podpory klientům jejich úsilí o dosažení změny životního stylu a jeho stabilizace.
f) Snížení rizika relapsu závislosti (návratu zpět k závislému způsobu chování) připravením na chování v rizikových situacích a jejich předvídání.
g) Získání či obnovení a rozvoj praktických a sociálních dovedností samostatného život s cílem zvýšení kompetencí klientů ke zvládání vlastních problémů.
h) Zapojení klienta do oficiálního pracovního procesu nebo do procesu zvyšování vlastního vzdělání.
i) Poskytnutí pomoci a podpory klientům při zajišťování samostatného bydlení,případě, že u nich tato potřeba není naplněna.
j) Prostřednictvím ubytování DC Renarkon poskytnout pomoc a podporu klientovi v náročném období
přechodu z léčby do podmínek běžného života a pomoci při hledání bezpečného bydlení.
k) případě zájmu klienta zprostředkování kontaktu s dalšími subjekty.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a patologickém hráčství.

Doléčovací program je poskytován osobám závislým, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Naše zařízení poskytuje služby osobám, které jsou schopny věrohodným způsobem doložit alespoň 90 denní abstinenci, dosáhly věku 15 let pro ambulantní formu Doléčovacího programu (a mají souhlas zákonného zástupce) nebo 18 let pro možnost využití pobytové formy Doléčovacího programu, jsou motivovány dlouhodobě abstinovat, do Doléčovacího programu vstupují dobrovolně, mají znalost českého nebo slovenského jazyka, zašlou písemnou Žádost o přijetí do Doléčovacího programu (včetně životopisu, vyjádření stávajícího ošetřujícího týmu a písemného souhlasu se zpracováním citlivých osobních údajů při vedení dokumentace) a absolvují vstupní pohovor.

(Účast v Doléčovacím programu je podmínkou možnosti využít bydlení v DC Renarkon)

 

Věková struktura osob, pro které je služba určena

Dorost (16 – 18 let)
Mladí dospělí       (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)

 

 

Nabízíme

V souladu s § 64 zák. 108/ 2006 o sociálních službách a § 29 vyhlášky 505/ 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/ 2006, nabízíme:

 • Doléčovací program s ubytováním 
 • Doléčovací program bez ubytování

 

Kapacita Doléčovacího programu

 • Kapacita Doléčovacího programu je celkem 21 klientů.
 • Pobytová forma Doléčovacího programu: 14 míst (z toho jedno místo ve startovacím bytě).
 • Ambulantní forma Doléčovacího programu: 7 míst.

 

Doporučená délka Doléčovacího programu

 •  Doporučená délka Doléčovacího programu je 6 – 12 měsíců.
 •  Využívat bydlení v DC Renarkon lze po dobu 6 měsíců, v individuálních případech a po vzájemné dohodě lze prodloužit na 8 měsíců.

  

Aktivity, které v rámci DC Renarkon realizujeme:

 

- Individuální poradenství – přímá práce klíčového pracovníka (garanta) s klientem na individuálním plánu klienta

- Skupina prevence relapsu – tématická skupina, na skupině se pracuje s vybranými tématy, které se vztahují k rozvoji a posílení kompetencí klientů samostatně zvládat nároky a výzvy ,,běžného života" a tím i snížení rizika návratu ke znovu užívání návykových látek, patologickému hráčství - vybranými tématy jsou např. hledání zaměstnání, hledání bydlení, jak hovořit o své minulosti, asertivní komunikace, dluhová problematika, rizikoví známí a mnoho dalších (1x týdně)
- Růstová skupina – tématem skupiny je pravidelné hodnocení naplňování individuálních plánů klientů, klienti za pomocí ostatních členů skupiny hodnotí, jakým způsobem se jim daří dosahovat cílů, které si ve svém doléčovaní stanovili, hodnotí jednotlivé fáze svého doléčování apod. (1x za 3 týdny).
- Klientská skupina – na skupině je pracováno s tématy, která si přinášejí samotní klienti, např. s tématy se kterými jsou nuceni vypořádávat se na své cestě za abstinencí, o která si přejí se podělit s ostatními či získat povědomí o podobných zkušenostech druhých lidí apod. (3x za měsíc)
- Klub – praktická aktivita zaměřená na podporu aktivního a nezávadového trávení volného času u klientů (např. pozvání hosta, návštěva výstav a kulturních akcí, plánování zátěžových aktivit apod.)
- ,,Valná hromada" – společné setkání všech členů týmu DC a klientů s cílem společně diskutovat nad novinkami, návrhy, doporučeními, hodnotit ,,co se daří a co je potřeba vylepšit" (1x za měsíc)
- Provozní skupina – samořídící skupina pro klienty využívající možnosti bydlení v DC Renarkon, na skupině se řeší provozní záležitosti spojené s bydlením v DC Renarkon (1x týdně)
- Ranní skupiny – pro nezaměstnané klienty, skupina je zaměřena na pomoc klientovi plánovat a strukturovat den, týden (3x týdně)
- Jobcoaching – skupinová aktivita, která je zaměřena na pomoc a podporu nezaměstnaných klientů při hledání vhodného zaměstnání, na skupině pomáháme klientům např. napsat profesní životopis, zformulovat spekulativní či motivační dopis, založit e-mailovou schránku atd. (2x týdně)
- Režimová aktivita - ,,pracovní blok" – pro nezaměstnané klienty, jejím cílem je poskytnout klientovi prostředek k efektivnímu strukturování svého času a podpořit schopnost dodržovat pravidelný režim (3x týdně)
- Zátěžové aktivity (výlety, pobyty v přírodě, návštěvy sportovních a kulturních akcí apod. vždy 1x za 2 měsíce)
- Bydlení v DC Renarkon (kapacita 14 míst, z toho jedno místo ve startovacím bytě)
- Informační servis – informace o programu dalších zařízeních včetně kontaktů, o závislostní problematice obecně
- Telefonický a písemný kontakt – vyřizování agendy se zájemcem/žadatelem o službu, korespondence s úřady a dalšími institucemi
- Toxikologické a alko testy – namátkové testování klientů, zda dodržují pravidlo abstinence
- Poskytování informací a pomoc při zajištění lékařské či jiné odborné péče (pomoc při vyhledání lékaře, informace o hepatitidách, HIV/AIDS, sexuálně přenosných nemocech, rizicích spojených s braním drog a jejich minimalizace)
- Sociální práce (např. pomoc při registraci na ÚP, pomoc při vyřízení dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi apod.)
- Krizová intervence - neodkladné jednorázové poskytnutí krizového poradenství v aktuální náročné životní situaci klienta

 

Aktivity poskytované mimo zákon č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním platném znění:

 

-          Podpůrná skupina

-          Skupina pro rodiče a blízké
-          Besedy a přednášková činnost ve věznicích, psychiatrických nemocnicích apod. 
-          Klub Absolvent

 

Fáze doléčovacího programu:

 V rámci doléčovacího programu nabízíme našim klientům širokou nabídku strukturovaných aktivit. Doporučená délka doléčovacího programu je 6 – 12 měsíců, v průběhu tohoto období prochází klient třemi fázemi, které se odlišují množstvím aktivit, které by měl klient během svého doléčovaní absolvovat.

 

I. Fáze 0 – 3 měsíce

Během prvních tří měsíců klienta čeká pravidelné absolvování

- 1x týdně individuální pohovor se svým klíčovým pracovníkem (garantem)

- Skupinové aktivity: Klub (1x měsíčně), Prevence relapsu (1x týdně), Růstová skupina (1x za měsíc), Klientská skupina (3x za měsíc) ,,Valná hromada"(1x za měsíc) , Provozní skupina (u bydlících klientů – 1x týdně)
- V případě, že je klient bez zaměstnání: Ranní skupina (3x týdně), Jobcoaching (2x týdně) ,,Pracovní blok" (3x týdně)

 

II. Fáze 3 – 6 měsíců

Během druhých tří měsíců klienta čeká pravidelné absolvování
- 1x za 14 dní individuální pohovor se svým klíčovým pracovníkem (garantem)
- Skupinové aktivity: Prevence relapsu (1x týdně), Růstová skupina (1x za měsíc), Klientská skupina (3x za měsíc) ,,Valná hromada"(1x za měsíc) , Provozní skupina (u bydlících klientů – 1x týdně)
- V případě, že je klient bez zaměstnání: Ranní skupina (3x týdně), Jobcoaching (2x týdně) ,,Pracovní blok" (3x týdně)

 

III. Fáze 6 měsíců a dále...

Po šesti měsících v doléčovacím programu klient absolvuje
- 1x za měsíc individuální pohovor se svým klíčovým pracovníkem (garantem)
- Skupinová aktivita: Růstová skupina (1x za měsíc), Klientská skupina (3x za měsíc)
- Další aktivity dle individuálních potřeb a zájmů

 

Individuální pohovory jsou realizovány v provozní době DC Renarkon dle individuální domluvy mezi klientem a garantem-pracovníkem. 

Doléčovací program je poskytován bezplatně.
Klient hradí pouze náklady spojené s ubytováním v DC Renarkon, a to dle uvedeného ceníku:

                     Výše platby/měsíc

Byt 1.patro Byt 2.patro
2700,-Kč/měsíc 3300,-Kč/měsíc
90,-Kč/den 110,-Kč/den
Startovací byt Startovací byt
5.130,- Kč/měs. Kauce 3.000,- Kč

 

Principy služby:

 

1) KOMPLEXNOST – poskytované činnosti jsou komplexní se zaměřením na bio-psycho-sociální podstatu závislostní problematiky, která se týká nejen daného jedince, ale i celé společnosti
2) VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST – úkony poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, sexuální orientaci, právní či společenské postavení, místo trvalého bydliště, předešlou kriminální činnost, socioekonomické možnosti (např. schopnost službu zaplatit), typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. 
3) BEZODKLADNOST – činnosti jsou přístupné bez zbytečných odkladů, které by mohly zhoršit aktuální stav klienta. V případě nemožnosti poskytnout službu je klientovi nabídnuta péče v jiném zařízení.
4) RESPEKTOVÁNÍ potřeb, klienti se mohou vyjádřit k problémům, podílejí se na tvorbě a nastavení činností a programů
5) ROVNOST – ke každému klientovi je přistupováno individuálně, ale přitom nesmí být pozitivně ani negativně diskriminován
6) DODRŽOVÁNÍ PRÁV – pracovníci dodržují Listinu základních práv a svobod, zákony ČR, Etické kodexy
7) DOBROVOLNOST – uznání vlastní závislosti a dobrovolný vstup do programu

  

Co mám dělat v případě, že mám zájem o Doléčovací program? (průběh jednání se zájemcem o službu)

 
1.Určitě nás kontaktujte, a to telefonicky, e-mailem, osobně či písemně. 
2. Nabídneme Vám zaslání ,,informačního dopisu“ který obsahuje:
a) Informační leták 
b) Pravidla a podmínky Doléčovacího programu
c) Průvodce klienta Doléčovacím programem
d) Pravidla a podmínky bydlení v DC Renarkon (v případě, že projevíte zájem o Doléčovací program s ubytováním)
e) Žádost o přijetí do Doléčovacího programu

 

Všechny výše uvedené materiály lze nalézt také v sekci ke stažení – Doléčovací centrum (s výjimkou informačního letáku)

3. Zašlete nám vyplněnou Žádost o přijetí do Doléčovacího programu (postup, jak na to je uveden přímo v Žádosti). Jakmile obdržíme Vaši Žádost, zařadíme Vás do seznamu žadatelů o Doléčovací program (v případě, že spadáte do okruhu osob, kterým je služba určena), kontaktujeme Vás a dohodneme si termín ,,vstupního pohovoru“
4. Absolvujete ,,vstupní pohovor“ – ten slouží především k tomu, abychom Vás podrobně seznámili s pravidly a podmínkami Doléčovacího programu, jeho cíli, průběhem, zjistili v čem Vám můžeme pomoci, jakých cílů si přejete prostřednictvím programu dosáhnout apod. Také Vás provedeme zařízením. Na ,,vstupní pohovor“ Vás může doprovodit blízká osoba, partner, příbuzný nebo pracovník zařízení, ze kterého přicházíte.
5. Přijetí do Doléčovacího programu. O Vašem přijetí či nepřijetí do Doléčovacího programu rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dní a informujeme Vás ústně, telefonicky nebo písemně. Společně se domluvíme na datu a hodině Vašeho nástupu do programu, kdy společně podepíšeme Smlouvu o poskytnutí Doléčovacího programu.

 

Důvody nepřijetí do Doléčovacího programu:

Zájemce o službu může být odmítnut pouze z níže uvedených důvodů:
a) Zájemce nespadá do okruhu osob, pro které je sociální služba určena 
b) Naplněná kapacita programu (zájemce, který byl odmítnut z kapacitních důvodů je automaticky zařazen seznamu Žadatelů o Doléčovací program,  o čemž je zájemce informován a je mu sdělen nejbližší termín jeho přijetí do programu)
c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tzn.:
Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
Osoba není schopna pobytuzařízení sociálních služeb zdůvodu akutní infekční nemoci
Chování osoby bydůvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Podněty a stížnosti

Když nejsem spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby…. 
Mohu podat podnět nebo stížnost….a jak na to?
 K podání stížnosti je oprávněn kdokoliv, nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu jakýkoliv občan.
Stěžovatel má právo zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat.
Stížnosti se mohou týkat nejen kvality, ale i způsobu poskytování sociálních služeb.
Klient (nebo jiná osoba, jednající v zájmu klienta) může podat podnět či stížnost písemně nebo ústně, a to i anonymním způsobem.
 

Podání stížnosti:

Osobně vedoucím jednotlivých zařízení, popř. jimi pověřeným pracovníkům, v kterýkoliv pracovní den. Stížnost je zaevidována v Knize evidence přání a stížností
Poštou na adresu Mariánskohorská 1328/29, Ostrava 2, 702 00 k rukám ředitele společnosti, který stížnost předá příslušnému vedoucímu střediska
Do schránky důvěry označené nápisem „Schránka důvěry“ umístěné v zařízení tak, aby klient měl zachovánu možnost podání anonymní stížnosti (je umístěna vedle hlavních vstupních dveří do DC Renarkon)
Do Knihy přání a stížností umístěné v zařízení tak, aby klient měl zachovánu možnost podání anonymní stížnosti (v DC Renarkon je umístěna na nástěnce u Knihy příchodů a odchodů)
Ústně lze podávat stížnost telefonicky nebo osobně v provozních hodinách Doléčovacího centra.

 

Postup při řešení stížnosti

Stížnosti musí být vyřízeny nejpozději do 30-ti dnů ode dne podání.  Po vyřízení stížnosti bude stěžovatel o výsledku vyřízení informován, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vyřízení stížnosti. Nebude-li klient, který stížnost podal, zastižen v zařízení DC Renarkon, bude mu výsledek vyřízení stížnosti zaslán písemnou formou na adresu, kterou uvedl pracovníkům DC Renarkon jako kontaktní adresu.

V případě anonymní stížnosti je její vyřízení vyvěšeno na nástěnce u Knihy příchodů a odchodů a na nástěnce u dveří do kanceláří DC  Renarkon. 

 

Nespokojenost stěžovatele s výsledkem vyřízení stížnosti


- V případě, že je osoba, která podala stížnost nespokojena s výsledkem vyřízení stížností, podat do 5-ti dnů ode dne vyrozumění odvolání:
- k řediteli společnosti Mgr. Martinu Chovancovi, Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava 702 00, tel. 596 612 529
ke Správní radě Renarkon,o.p.s. na adresu MUDr. Marek Peréz, Na Dolním Poli 12, Opava 1

 

Pokud ani potom není  spokojena s vyřízením stížnosti může se obrátit  na.:

- zřizovatele MMO – protidrogový koordinátor MMO, Mgr. Štěpán Vozárik 599 445 906
- na Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00  Brno, tel. 542 542 111
- na Český helsinský výbor, Jelení 5 118 00, Praha 1
 

 

Programy a aktivity Doléčovacího centra podporují:


Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí

logo-moravskoslezsky-kraj-cs 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Moravskoslezského kraje

logo Ostrava 

Statutární město Ostrava

logo nadacecs

 Nadace České spořitelny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged Under

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava