• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
dolecovaci centrum

 

Kontakty

Adresa: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava

Telefon: 596 638 804
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook: www.facebook.com/dcrenarkon

 

 

 

 

 

Provozní doba

Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 20:00
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 20:00
Pátek: 08:00 - 16:00

 

Náš tým

Vedoucí: Mgr. Eva Otýpková
Mobil: 775 492 010
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce a sociální poradce: Bc. Ladislav Fabián
Mobil: 602 438 631
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální poradce: PhDr. Richard Mohyla
Mobil: 724 148 882
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Poslání

DC Renarkon nabízí program následné péče a doléčování lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti. Prostřednictvím sociálních služeb chceme našim klientům pomoci překlenout období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené.

Naší snahou je abstinence klientů od závislostí, nepáchání trestné činnosti a snížení zdravotních rizik. Dále pak stabilizace nového životního stylu a podpora v dosažení samostatnosti a nezávislosti na cizí pomoci.

 

Cíle služby:

 • Poskytovat pomoc a podporu abstinujícím uživatelům při adaptaci do rodinného, pracovního a společenského života.
 • Stabilizace klientova psychického, somatického a sociálního stavu.
 • Poskytování kvalitních a odborných informací klientům a zájemcům o službu.
 • Poskytování pomoci a podpory klientům při hledání, formulování a plnění vlastních cílů.
 • Poskytování pomoci a podpory klientům jejich úsilí o dosažení změny životního stylu a jeho stabilizace.
 • Snížení rizika relapsu závislosti (návratu zpět k závislému způsobu chování) připravením na chování v rizikových situacích a jejich předvídání.
 • Získání či obnovení a rozvoj praktických a sociálních dovedností samostatného život s cílem zvýšení kompetencí klientů ke zvládání vlastních problémů.
 • Zapojení klienta do oficiálního pracovního procesu nebo do procesu zvyšování vlastního vzdělání.
 • Poskytnutí pomoci a podpory klientům při zajišťování samostatného bydlení, případě, že u nich tato potřeba není naplněna.
 • Prostřednictvím ubytování DC Renarkon poskytnout pomoc a podporu klientovi v náročném období přechodu z léčby do podmínek běžného života a pomoci při hledání bezpečného bydlení.
 • V případě zájmu klienta zprostředkování kontaktu s dalšími subjekty.

 

Cílová skupina:

Doléčovací program je poskytován osobám závislým na návykových látkách a patologickém hráčství, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

 

Princip služby:

 • KOMPLEXNOST – poskytované činnosti jsou komplexní se zaměřením na bio-psycho-sociální podstatu závislostní problematiky, která se týká nejen daného jedince, ale i celé společnosti
 • VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST – úkony poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, sexuální orientaci, právní či společenské postavení, místo trvalého bydliště, předešlou kriminální činnost, socioekonomické možnosti (např. schopnost službu zaplatit), typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
 • BEZODKLADNOST – činnosti jsou přístupné bez zbytečných odkladů, které by mohly zhoršit aktuální stav klienta. V případě nemožnosti poskytnout službu je klientovi nabídnuta péče v jiném zařízení.
 • RESPEKTOVÁNÍ potřeb, klienti se mohou vyjádřit k problémům, podílejí se na tvorbě a nastavení činností a programů
 • ROVNOST – ke každému klientovi je přistupováno individuálně, ale přitom nesmí být pozitivně ani negativně diskriminován
 • DODRŽOVÁNÍ PRÁV – pracovníci dodržují Listinu základních práv a svobod, zákony ČR, Etické kodexy
 • DOBROVOLNOST – uznání vlastní závislosti a dobrovolný vstup do programu

 

Podněty a stížnosti:

V případě, že nejste spokojeni s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby, je možné si podat stížnost.

K podání stížnosti je oprávněn kdokoliv, nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu jakýkoliv občan. Stěžovatel má rovněž právo zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat.

Klient (nebo osoba, jednající v zájmu klienta) může podat podnět či stížnost písemně nebo ústně, a to i anonymním způsobem:

 • Ústně lze podávat stížnost telefonicky nebo osobně kterémukoli pracovníkovi Renarkon.
 • Písemně poštou na adresu zařízení nebo správě společnosti - Mariánskohorská 1328/29, Ostrava 2, 702 00.
 • Písemně do schránky důvěry označené nápisem „Schránka důvěry“ umístěné vedle hlavních vstupních dveří do DC Renarkon.
 • Písemně do Knihy přání a stížností umístěné v DC Renarkon na nástěnce u Knihy příchodů a odchodů).

Stížnosti musí být vyřízeny nejpozději do 30-ti dnů ode dne podání. O výsledku řešené stížnosti je stěžovatel vždy informován osobně, nebo písemně na jím uvedenou adresu. V případě anonymní stížnosti je její vyřízení vyvěšeno na nástěnce u Knihy příchodů a odchodů a na nástěnce u dveří do kanceláří DC  Renarkon.

Všechny stížnosti, včetně výsledku řešené stížnosti, jsou evidovány v knize Evidence přání a stížností.

V případě, že je osoba, která podala stížnost nespokojena s výsledkem vyřízení stížností, může se obrátit na tyto osoby či instituce:

 • Ředitel společnosti Mgr. Martin Chovanec (Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava 702 00)
 • Předseda správní rady Renarkon,o.p.s. MUDr. Marek Peréz (Na Dolním Poli 12, Opava 1)
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje (28. října 117, 702 18 Ostrava)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha)
 • Veřejný ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno)
 • Český helsinský výbor (Štefánikova 21, 150 00 Praha)

 

Nabízíme

Doléčovací program:

DC Renarkon nabízí svým klientům Doléčovací program ve dvou variantách:

 1. Doléčovací program bez ubytování (ambulantní)
 2. Doléčovací program s ubytováním (pobytový):
  • Ubytování ve dvou čtyřpokojových bytech přímo v prostorách DC Renarkon.
  • Ubytování ve dvou tréninkových bytech mimo DC Renarkon, vzdálených cca 5 minut chůze. O umístění v tréninkovém bytě může zažádat pouze klient již zařazený do pobytového nebo ambulantního programu.

 

Cena Doléčovacího programu:

Doléčovací program bez ubytování je nabízen bezplatně. Klienti hradí pouze náklady spojené s ubytováním.

 • Cena za ubytování přímo v DC Renarkon je 3.000,- Kč/měsíc (nebo 100,- Kč/den).
 • Cena za ubytování v tréninkovém bytě o velikosti 1+1 je 3.707,- Kč/měsíc.
 • Cena za ubytování v tréninkovém bytě o velikosti 2+1 je 5.245,- Kč/měsíc.

 

 

Kapacita Doléčovacího programu:

Kapacita Doléčovacího programu je celkem 23 klientů.

 1. Pobytová forma Doléčovacího programu: 16 míst
  • 13 míst v bytech přímo v DC Renarkon
  • 3 místa v tréninkových bytech mimo DC Renarkon

2. Ambulantní forma Doléčovacího programu: 7 míst

 

Doporučená délka Doléčovacího programu:

Doporučená délka Doléčovacího programu je 6 – 12 měsíců. V průběhu tohoto období prochází klient třemi fázemi, které se odlišují množstvím aktivit, které by měl klient během svého doléčovaní absolvovat (I. fáze 0-3 měsíce, II. fáze 3-6 měsíců, III. fáze 6-12 měsíců).

Využívat bydlení přímo v DC Renarkon lze pouze po dobu 6 měsíců, v individuálních případech a po vzájemné dohodě lze prodloužit na 8 měsíců. Využívat bydlení v tréninkových bytech lze po dobu 1 roku.

 

Jednotlivé aktivity Doléčovacího programu:

 • Individuální poradenství – přímá práce klíčového pracovníka (garanta) s klientem na individuálním plánu klienta
 • Skupina prevence relapsu – tématická skupina, v rámci které se pracuje s vybranými tématy, jež se vztahují k rozvoji a posílení kompetencí klientů samostatně zvládat nároky a výzvy „běžného života" a tím i snížení rizika návratu ke znovu užívání návykových látek, patologickému hráčství - vybranými tématy jsou např. hledání zaměstnání, hledání bydlení, jak hovořit o své minulosti, asertivní komunikace, dluhová problematika, rizikoví známí a mnoho dalších (1x týdně)
 • Růstová skupina – tématem skupiny je pravidelné hodnocení naplňování individuálních plánů klientů, klienti za pomocí ostatních členů skupiny hodnotí, jakým způsobem se jim daří dosahovat cílů, které si ve svém doléčovaní stanovili, hodnotí jednotlivé fáze svého doléčování apod. (1x za 3 týdny)
 • Klientská skupina – na skupině je pracováno s tématy, která si přinášejí samotní klienti, např. s tématy se kterými jsou nuceni vypořádávat se na své cestě za abstinencí, o která si přejí se podělit s ostatními či získat povědomí o podobných zkušenostech druhých lidí apod. (3x za měsíc)
 • ,,Valná hromada" – společné setkání všech členů týmu DC a klientů s cílem společně diskutovat nad novinkami, návrhy, doporučeními, hodnotit ,,co se daří a co je potřeba vylepšit" (1x za měsíc)
 • Klub – praktická aktivita zaměřená na podporu aktivního a nezávadového trávení volného času u klientů, např. pozvání hosta, návštěva výstav a kulturních akcí, plánování zátěžových aktivit apod. (1x za měsíc)
 • Provozní skupina – samořídící skupina pro klienty využívající možnosti bydlení v DC Renarkon, na skupině se řeší provozní záležitosti spojené s bydlením v DC Renarkon (1x týdně)
 • Ranní skupiny – pro nezaměstnané klienty, skupina je zaměřena na pomoc klientovi plánovat a strukturovat den, týden (3x týdně)
 • Jobcoaching – skupinová aktivita, která je zaměřena na pomoc a podporu nezaměstnaných klientů při hledání vhodného zaměstnání, na skupině pomáháme klientům např. napsat profesní životopis, zformulovat spekulativní či motivační dopis, založit e-mailovou schránku atd. (2x týdně)
 • Režimová aktivita ,,pracovní blok" – pro nezaměstnané klienty, jejím cílem je poskytnout klientovi prostředek k efektivnímu strukturování svého času a podpořit schopnost dodržovat pravidelný režim (3x týdně)
 • Zátěžové aktivity (výlety, pobyty v přírodě, návštěvy sportovních a kulturních akcí apod. vždy 1x za 3 měsíce)
 • Informační servis – informace o programu dalších zařízeních včetně kontaktů, o závislostní problematice obecně
 • Telefonický a písemný kontakt – vyřizování agendy se zájemcem/žadatelem o službu, korespondence s úřady a dalšími institucemi
 • Toxikologické a alko testy – namátkové testování klientů, zda dodržují pravidlo abstinence
 • Poskytování informací a pomoc při zajištění lékařské či jiné odborné péče (pomoc při vyhledání lékaře, informace o hepatitidách, HIV/AIDS, sexuálně přenosných nemocech, rizicích spojených s braním drog a jejich minimalizace
 • Sociální práce (např. pomoc při registraci na ÚP, pomoc při vyřízení dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi apod.)
 • Krizová intervence - neodkladné jednorázové poskytnutí krizového poradenství v aktuální náročné životní situaci klienta

 

Příjem klientů

Podmínky přijetí:

 • Motivace dlouhodobě abstinovat a do Doléčovacího programu vstupovat dobrovolně.
 • Věrohodným způsobem doložit alespoň 90 denní abstinenci.
 • Věk minimálně 15 let pro ambulantní formu Doléčovacího programu (a souhlas zákonného zástupce) nebo 18 let pro možnost využití pobytové formy Doléčovacího programu. Horní věková hranice je 80 let.
 • Znalost českého nebo slovenského jazyka.
 • Zaslaná písemná Žádost o přijetí do Doléčovacího programu (včetně životopisu, vyjádření stávajícího ošetřujícího týmu a písemného souhlasu se zpracováním citlivých osobních údajů při vedení dokumentace).
 • Před nástupem do DC Renarkon absolvovat vstupní pohovor s pracovníky DC Renarkon.

 

Co dělat v případě zájmu o Doléčovací program:

 1. Určitě nás kontaktujte, a to telefonicky, e-mailem, osobně či písemně. Kontaktní osobou pro příjem klientů je Bc. Ladislav Fabián (tel. 602 438 631).
 2. Nabídneme Vám zaslání informačního dopisu, který obsahuje:
  • Informační leták (ke stažení zde)
  • Pravidla a podmínky Doléčovacího programu (ke stažení zde)
  • Průvodce klienta Doléčovacím programem (ke stažení zde)
  • Pravidla a podmínky bydlení v DC Renarkon v případě, že projevíte zájem o Doléčovací program s ubytováním (ke stažení zde)
  • Žádost o přijetí do Doléčovacího programu (ke stažení zde)
 3. Zašlete nám vyplněnou Žádost o přijetí do Doléčovacího programu.
 4. Jakmile obdržíme Vaši Žádost, zařadíme Vás do seznamu žadatelů o Doléčovací program (v případě, že spadáte do okruhu osob, kterým je služba určena). Následně Vás kontaktujeme a dohodneme si termín vstupního pohovoru.
 5. Absolvujete vstupní pohovor. Ten slouží především k tomu, abychom Vás podrobně seznámili s pravidly a podmínkami Doléčovacího programu, jeho cíli, průběhem, zjistili, v čem Vám můžeme pomoci, jakých cílů si přejete prostřednictvím programu dosáhnout apod. Také Vás provedeme zařízením. Na vstupní pohovor Vás může doprovodit blízká osoba, partner, příbuzný nebo pracovník zařízení, ze kterého přicházíte.
 6. O Vašem přijetí či nepřijetí do Doléčovacího programu rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dní a informujeme Vás ústně, telefonicky nebo písemně. V případě Vašeho přijetí se společně domluvíme na datu a hodině Vašeho nástupu do programu.

 

Důvody nepřijetí do Doléčovacího programu:

Zájemce o službu může být odmítnut pouze z níže uvedených důvodů:

 • Zájemce nespadá do okruhu osob, pro které je sociální služba určena
 • Naplněná kapacita programu (zájemce, který byl odmítnut z kapacitních důvodů, je automaticky zařazen seznamu Žadatelů o Doléčovací program,  o čemž je zájemce informován a je mu sdělen nejbližší termín jeho přijetí do programu)
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tzn.:
  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • Osoba není schopna pobytu zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • Chování osoby by důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Podporují nás

 

Tagged Under

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava